TEKNOLOJİ ESASLI STARTUP’LAR VE GİRİŞİMCİLER İÇİN İZLENECEK YOLLAR

Lidya Mete Makaleler

Bu içerik, girişimciler ile teknoloji esaslı yeni oluşum ve projelere dair startuplar ve şirket kurulumları hakkındadır. Özellikle bu konulara dair, yapılması gerekenler, izlenecek adımlar ve hukuki değerlendirmeler hakkında kısa ve genel olarak bilgileri burada bulabilirsiniz. Startup ifadesi yurt dışında başlayarak ülkemizde de yaygın olarak uygulamada yer almakta ve startup hukuku şeklinde ifade de kullanılmaktadır. Startup hukuku şeklinde belirtilen ifadenin tek bir …

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE VERİ SORUMLULARINCA ALINMASI GEREKEN ‘YETERLİ ÖNLEMLER’ NELERDİR?

Lidya Mete Makaleler

“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun  (‘Kurul’) 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı (‘Karar’) aşağıda değerlendirilmiştir. Öncelikle Kurul’un bu Karar’ında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularını aydınlatacak ve yapılması gerekenler hakkında değerli bilgiler yer aldığını belirtmek isteriz.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 6 ncı maddesinin (4) numaralı …

TASARIMIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ KARARI GEÇMİŞE ETKİLİDİR

Sibel Kilic Tekin Makaleler

Endüstriyel Tasarım Hukuku açısından “hükümsüzlük” 6769 S. Kanun’da açıkça düzenlenmemiştir. Buna karşın Mülga 554 S. KHK.’nin 43. Maddesinde düzenlenmiş olup, sebeplerden birinin varlığı halinde tasarımın tescili ile adına tescil yapılan kişinin ad veya hesabına oluşan hakların kaybı ve bu bağlamda TPE nezdinde tutulan sicilden kaydın silinmesidir.  HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERİ :  A) Tasarımın yeni ve ayırt edici olmaması, B) Teknik fonksiyonun tasarım …

Kişisel Verilerin Korunmasında Genel İlkeler ve Veri Sorumlusu

Lidya Mete Makaleler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, kişisel verilerin işlenmesi hakkında 4. Maddede ‘Genel İlkeler’, 5. Maddede ise ‘Kişisel Verilerin İşlenme Şartları’ düzenlenmiştir. İlgili maddler aşağıda yer almaktadır.   Genel ilkeler MADDE 4 – (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun …

Kişisel Veriler

Lidya Mete Makaleler

Burada yer alan e-bilgi notu ile ‘kişisel veriler’ hakkında kısa soru ve cevaplar doğrultusunda genel bilgiler bulabilirsiniz. Özellikle yasal güncellemeler ışığında hukuki düzenlemelerin sürekli değişebileceğinin ve yasal mevzuatın güncelliğinin takip edilmesinin gerektiğinin ayrıca altını çizmek isteriz.  –Kişisel veri nedir? Kişisel Verilere dair tanımlar başlıca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ‘Tanımlar’ başlıklı 3. Maddesinin (d) fıkrasında ve Veri Sorumluları Sicili …

Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller İle Kazanılması

Sibel Kilic Tekin Makaleler

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır. Bu makalemizin konusu sonradan Türk Vatandaşlığının istisnai haller ile kazanılmasıdır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller düzenlenmiştir. Buna göre; Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. (m.12/1) a) Türkiye’ye …

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Bankalarca İhlalinden Doğan Maddi Tazminat Hakkı

Sibel Kilic Tekin Makaleler

Danıştay tarafından da onama kararı verilen hüküm uyarınca,  bankaların mevduat, kredi, kredi kartı hizmetleri, faiz oranları ve birtakım ücretlerin belirlenmesi konularında piyasada rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama etkisi doğuran veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulundukları, ticari sır niteliğindeki bilgileri birbirleriyle paylaştıkları, piyasaya yönelik kararların uyum ve müzakere içinde beraberce alınmasına yönelik irade mutabakatı …